A1 Communications

А1 Комюникейшънс организира серия от информационни събития на Българска служба за акредитация


А1 Комюникейшънс организира серия от информационни събития на ИА „Българска служба за акредитация” по проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, съгласно Административен Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Събитията са насочени към представители на бизнеса и лицата, заинтересовани от процеса по акредитация.

По проекта вече са проведени две събития – във Враца и Пловдив, в които се включиха близо 80 участника. В рамките на проекта предстои да бъдат организирани и проведени 24 еднодневни събития в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе и София. Главна цел на тези събития е повишаването на информираността за ползите от акредитация и поддържане квалификацията на лицата участващи в процеса по акредитация, поддържане на експертизата и нивото на познаване на спецификата и дейността по акредитация на ИА БСА от лица и организации, органи за оценка на съответствието /ООС/, пряко ангажирани с процеса по акредитация.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на ИА БСА: http://nab-bas.bg/bg/