A1 Communications

Проекти

Подготовка и изпълнение на проекти по грантови схеми

 

А1 КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД е създадено през 2011 година с идеята да обедини опита и възможностите на доказани професионалисти, за да може да предлага както традиционни, така и уникални за всеки конкретен клиент услуги. Експертният екип на А1 КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД предоставя пълния спектър консултантски услуги в областта проектното консултиране и проджект мениджмънта. Фирмата работи с широк кръг експерти, водещи за които е опитът в мащабни международни и местни проекти, както и практиката на част от тях като висши служители в държавната администрация. Експертите на А1 КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД притежават опит в разработването на стратегически документи и управление на проекти, част от които са:

 

 • „Повишаване на конкурентноспособността на Дейтасист ООД чрез инвестиции за технологично обновление и създаване на Микро Дейта Център”
 • Повишаване на конкурентоспособността на фирма Нетуоркс-България ООД чрез внедряване на нови технологии и разширяване на дейността  BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
 • „Изграждане на инсталация за иновативно безотпадно рециклиране на употребявани, съдържащи остатъци от течни масла, пластмасови опаковки от фирма Рекотуб ЕООД, BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и  услуги”
 • “Подобряване на местното предлагане на културен и екотуризъм в Община Петрич”в рамките на проект „Възстановяване на славата на националния културен и исторически паметник „Самуилова крепост” чрез институционално (публично и частно) трансгранично партньорство в региона на Петрич и Струмица”, финансиран по програма ФАР Проект BG 2004/016-786.01.01.01.04 – 07
 • „Трансгранична партньорска бизнес мрежа – Симеоновград – Тригоно”, финансиран по програма ФАР трансгранично сътрудничество BG 2004/016-782-01.02
 • Планиране на местното икономическо развитие в община Оряхово”, финансиран от Световната банка
 • Програма за икономическо подпомагане и подпомагане на заетостта, проект № 05.2118.7-001.00 за консултиране и изготвяне на проект за публично-частно партньорство и разработка на проект за кандидатстване за фондовете на ЕС, възложител GTZ /Германско дружество за техническо сътрудничество/
 • Програма за икономическо подпомагане и подпомагане на заетостта, проект № 05.2118.7-001.00 „Консултиране на предприятията-поддоставчици в машиностроенето и електротехниката”, възложител GTZ /Германско дружество за техническо сътрудничество/
 • Програма за икономическо подпомагане и подпомагане на заетостта, проект № 05.2118.7-001.00 „Насърчаване на подбрани съюзи и институции за МСП”, финансиран чрез GTZ /Германско дружество за техническо сътрудничество/
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-3.3.03: Компонент № 1: Практики на ученици в реална работна среда” „Училище и бизнес– заедно!” за Професионална гимназия по механотехника „Професор Цветан Лазаров”, гр. Пловдив
 • Проект “Форум за постигане на консенсус по приоритетите на Оперативните програми на Националния план за развитие”, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 2005 година

 

Подготовка и изпълнение на комуникационни проекти

 

Дружеството притежава опит в провеждането на медийни и рекламни събития като конференции, дискусии, кръгли маси и др. Експертите към фирмата инициират, организират и провеждат кампании за публичност и визуализация по проекти, финансирани със средства на Оперативните програми на ЕС, както и такива финансирани от бюджета на фирми и общини. Някои от тях са:

 

 1. Организация и провеждане на събитие „Откриване на Главния диспечерски център на жп линията „Пловдив – Свиленград” по проект “Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници”. Проектът се финансира от фондовете на ЕС и Европейската инвестиционна банка и е част от Европейските транспортни коридори № IV и № IX.
 2. Организация, подготовка и осъществяване на медийни изяви в национални средства за масова информация на кмета на община Велико Търново Даниел Панов в периода 01.09.2012 г. – 17.12.2012 г. и март-април 2014 г.
 3. Организация, подготовка и осъществяване на медийни изяви в национални средства за масова информация на мениджмънта на „Делар” ЕООД в периода април-юни 2013 г.
 4. Организиране и подготовка на Национална конференция на Индустриален клъстер «Електромобили» /ИКЕМ/ на 27.09.2013 г. във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер: BG161PO003-2.4.01/ К-02-2/28.09.2011
 5. Изработка на рекламни материали във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер:  BG161PO003-2.4.01/ К-02-2/28.09.2011 с бенефициент Индустриален клъстер «Електромобили»
 6. Подготовка и провеждане на пресконференция по проект BG051РО001-3.3.06-0038 „Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на материалознанието, вкл. създаване на нови материали” в периода 01.10.2013 г. – 31.10.2013 г. с бенефициент Института по физикохимия при БАН
 7. Подготовка и провеждане на пресконференция по проект “ Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново ” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Договор за безвъзмездна финансова помощ N: 13-13-123/21.10.2013 г. – май 2014 г.
 8. Подготовка и реализация на рекламни карета в печатно всекидневно издание по проект BG051РО001-3.3.06-0038 „Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на материалознанието, вкл. създаване на нови материали” в периода 10.11.2013 г. – 20.12.2013 г. с бенефициент Института по физикохимия при БАН

 

А1 КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД се ангажира с цялостния процес по организирането и провеждането на събитието/кампанията, което включва текущи координационни разговори и срещи с възложителя, осигуряване на необходимата логистика, асистенция преди и по време на събитието/кампанията, отговорност и контрол към наетите подизпълнители, работа с медии относно събитието/кампанията, последващ снимков и текстов мониторинг на публикациите в медиите, както и други услуги и дейности по преценка на възложителя.